×

Các từ viết tắt học vị trong tiếng Anh

Khi đọc một danh thiếp tiếng anh, ta thường hay thấy bên cạnh họ tên là những từ viết tắt như M.A, M.S, MBA, PhD… để chỉ học vấn, bằng cấp của chủ danh thiếp. Bài học tiếng anh giao tiếp hôm nay xin giới thiệu cho các bạn một số từ viết tắt chỉ học vị thông dụng hay được dùng trong cuộc sống.

 • B.A., BA, A.B. hoặc AB : The Bachelor of Art: Cử nhân khoa học xã hội
 • Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BScThe Bachelor of Science: Cử nhân khoa học tự nhiên
 • BBA : The Bachelor of Business Administration: Cử nhân quản trị kinh doanh
 • BCA: The Bachelor of Commerce and Administration: Cử nhân thương mại và quản trị
 • B.Acy. , B.Acc. hoặc B. Accty. : The Bachelor of Accountancy : Cử nhân kế toán
 • LLB, LL.B : The Bachelor of Laws: Cử nhân luật
 • BPAPM: The Bachelor of public affairs and policy management: Cử nhân ngành quản trị và chính sách công
 • M.A: The Master of Art: Thạc sỹ khoa học xã hội
 • M.S., MSc hoặc M.Si: The Master of Science: Thạc sỹ khoa học tự nhiên
 • MBA: The Master of business Administration: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 • MAcc, MAc, hoặc Macy: The Master of Accountancy: Thạc sỹ kế toán
 • M.S.P.M.: The Master of Science in Project Management : Thạc sỹ quản trị dự án
 • M.Econ: The Master of Economics : Thạc sỹ kinh tế học
 • M.Fin. : The Master of Finance : Thạc sỹ tài chính học
 • Ph.D: Doctor of Philosophy : Tiến sỹ (các ngành nói chung)
 • M.DDoctor of Medicine : Tiến sỹ y khoa
 • D.Sc. : Doctor of Science : Tiến sỹ các ngành khoa học
 • DBA hoặc D.B.A: Doctor of Business Administration: Tiến sỹ quản trị kinh doanh
 • Post-Doctoral fellow : Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ
Từ điển x