×

Cách thêm đuôi "-ing" vào động từ

1.

- Khi động từ tận cùng bằng một –e, ta phải bỏ -e trước khi thêm –ing

Ex: love --> loving, write --> writing, etc.

Nhưng nếu động từ tận cùng bằng –ee, ta vẫn giữ nguyên chúng:

Ex: free --> freeing, see --> seeing, knee --> kneeing

2.

- Khi động từ một vần tận cùng bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ing.

Ex: stop--> stopping, run--> running, etc.

- Nhưng:

Fix--> fixing, play--> playing (vì có x, y) ở cuối từ.

Greet--> greeting (đi trước bằng 2 nguyên âm)

Work--> working (đi trước bằng 2 phụ âm)

- Quy luật này cũng áp dụng cho động từ 2 vần, miễn là dấu nhấn trọng âm nằm trên vần cuối cùng:

Be’gin --> beginning, pre’fer --> preferring

Nhưng ‘suffer --> suffering (vì dấu nhấn nằm ở vần đầu)

- Các động từ tận cùng bằng “l” thường được gấp đôi (Mĩ: không gấp đôi)

3.

- Một vài trường hợp cần phải thuộc lòng:

Die--> dying, lie --> lying, tie --> tying (hoặc tieing).

Từ điển x